Klaus (bass, vocals)

1964 - 1969 Gründer der Secrets Beatband (Gitarre)                              1971 - 1973 Vanguards Rockband (Gitarre )                                        1974 - 1982 Lovers Lane Band (Bass)                                                  1982 - 1989 Omnibus Rock-Bluesband (Bass)                                      1990  Persona non Grata Rockmusik (Bass)                                        1991 -1996 Comeback Tanzband (Bass)                                              1997 - 2013 Gründer der Backbeat Beatband (Gitarre)                      2014 - 2019 John Baker Band Elvisinterpretationen (Gitarre)                Seit 2019 Bass und Gesng bei MRC


Datenschutzerklärung